Danışma Hattı +90 (324) 774 27 73
Kooperatifler

KOOPERATİFLER
Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.
Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:
1. Sözleşme onay tarihi,
2. Kooperatifin unvanı ve merkezi,
3. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
4. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
5. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
6. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
7. Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
8. Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
9. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
10. Kooperatifin temsiline ait hükümler,
11. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
12. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
13. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri
KURULUŞ
Kuruluş işlemlerinin MERSİS üzerinden yapılması gerekmektedir. Kooperatif ana sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlüğünde kurucu ortaklar tarafından imzalanarak gerekli belgelerle birlikte izin merciine başvurulur.
1. Dilekçe (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı
3. Bakanlık izin yazısı aslı
4. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri
5. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması)
14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu' na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2. Genel kurul tutanağı (2 nüsha)
3. Hazirun cetveli
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Tadil mukavelesi (3 nüsha)
6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
GENEL KURUL
1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3. Hazirun cetveli
4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise
1. Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
2. Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
• Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.
• Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.
TASFİYEYE GİRİŞ
1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3. Hazirun cetveli
4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5. Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi
• Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.
TASFİYE SONU
1. Dilekçe (Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3. Hazirun cetveli
4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
• Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
• Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
• Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

   Kooperatifler  
       
Ticaret Sicil

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?