Danışma Hattı +90 (324) 774 27 73
Kapasite Raporu

Kapasite Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

 

1- Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite İstek Formu (1 Adet) 

2- İş yerinde bulunan makinelerin firma demirbaş kayıtlarında olduğunu gösteren yazı (Mali müşavir onaylı)

3- İşyeri Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı

4- Son Üç Aylık SSK Prim Bildirge Fotokopileri İle Ödendi/ Tahakkuk Makbuz Fotokopileri.

5- Bilanço

6- Makineler kiralık ise leasing sözleşmesi veya kira kontratı  (NOTER TASDİKLİ)
7- Üretimle ilgili yasal olarak alınması gereken belgeler
8- Elektrik Abone Numarası
9- Vergi Levhası
10- Varsa Sanayi Sicil Belge Fotokopisi  

 

Not: Yukarıda İstenilen Tüm Evrakların Başvuru Formuna Eklenerek, Eksiksiz Olarak Teslim Edilmesi Gereklidir. 

 

Evraklar tamamlandıktan sonra işyerine üretimin akışı ile ilgili tespit yapılacak

Kapasite raporu hazırlanıp Birliğe onay gönderilecek

Onaydan geldikten sonra Sanayi Sicil için formlar ve evraklar ekinde  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilecek.

 
ÖDENMESİ GEREK HARÇ VE ÜCRETLER

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Vakıflar Bankası

IBAN: TR 21 0001 5001 5800 7293 58 6413

700 - TL Kapasite raporu onay ücreti

Kapasite Esasları

Kapasite Esasları

BÖLÜM I :

KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI (Birlik Yönetim Kurulunun 20-21/12/2015 tarih ve 192 sayılı kararı ile verilen yetkiye istinaden ilgili yönetim kurulu üyelerimizce 23/01/2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanmıştır.)

 

BÖLÜM II : KAPASİTE KRİTERLERİ

 Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.
KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT:
► 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
► 5174 sayılı TOBB Kanunu
► 28/5/1975 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
► TOBB Muamelat Yönetmeliği ( Madde 58 )
► İthalat ve ihracat yönetmelikleri
► 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
► Teşviklerle ilgili Tebliğler
ÖN KAPASİTE RAPORLARI :
Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir.
Ön kapasite tesbiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir.
Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hududları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.
Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.
Ön kapasite talebinde yer alan makina ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makina ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi, Makina ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere) bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati kapasitesini yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.
Aynı tesis için ikinci bir ön kapasite tesbiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.
KAPASİTE RAPORU HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?
► Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,
► Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
► Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
► Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
► Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
► Kota başvurularında,
► Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde
► Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarında
► Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
► İmalatçı Belgesi alımında
► Vergi incelemelerinde
► Yatırım Teşvik Belgesi
► Dahilde İşleme İzin Belgesi
► Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgelerin kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
KAPASİTE RAPORU TANZİM İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR ?
Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu ve iştigal konusu ile ilgili dilekçeyi doldurur. İstenen diğer evraklar ile birlikte Ekonomik Araştırma ve Belge Servine başvurur.
► Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilerek heyetin belirlenmesi için Yönetim Kurulunda görüşülür,
► Görevli eksper, mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
► Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir,
► TOBB´un onayından sonra 2 nüshası Odamıza iade edilen Raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri ve raporu tanzim eder,
·Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 2 nüsha derlenerek firmanın dosyasında muhafaza edilir.
Kapasite Raporu İçin Tıklayınız ..

Hizmetlerimiz

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz ??

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?